Facebook Nyereményjáték Szabályzat Karácsonyi Ajándék Emelkedő – nyereményjáték-sorozat

Tollpihék-Emelkedő csoport, R.Virág Klaudia  (1048 Budapest, Megyeri út 201.) továbbiakban: „Szervező”, nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

Szabályzat

1. Jelen szabályzat hatóköre: Tollpihék-Emelkedő csoport, R.Virág Klaudia. 2021. December 04. és 2021. December 24. között több alkalommal szervez. Ezek az alkalmak, külön-külön játéknak minősül, különböző nyereménnyel. Bármelyikében részt vehetnek a játékosok, akár az összesben; az adott játékban való részvételnek nem feltétele a nyereményjáték-sorozat más játékában való részvétel. Egy játékos akár több játékot is megnyerhet.

Jelen szabályzat 1-6. pontja mind a játékra vonatkozik. A konkrét játék adatai (neve és időtartama, valamint nyereménye) a szabályzat 7. pontjában olvasható.

2. A játék menete

A Karácsonyi Ajándék Emelkedő – nyereményjáték-sorozat a Facebook-csoportban zajlik. (https://www.facebook.com/groups/399778851303821). A Nyereményjátékban a Szervező egy kérdést tesz fel. A helyes választ a Facebook-csoportban, az adott Nyereményjáték posztjához kell kommentben beírni.

A Szervező a játék időtartamának lezárulta után az ahhoz a játékhoz rendelt nyereményt kisorsolja a résztvevők között. A nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható, de visszautasítható.

A nyerteseket (Fő és Pót nyertes) a helyes választ adók között véletlenszerű sorsolással választja ki a Szervező, melyet a csoportban, élőbejelentkezésben közvetít. 

A Fő nyertest, a Szervező a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben is értesíti. Az értesítést követően a nyertesnek 5 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni.

Ha a megadott határidő leteltéig a Fő nyertes nem jelentkezik nyereményéért, akkor a Szervező Pót nyertest sorsol, és ugyanilyen módon értesíti. A Pót nyertesnek 5 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni. Ha a Pót nyertes sem jelentkezik nyereményéért, a Szervező a Nyereményjátékot befejezettnek tekinti.

A Szervező a nyereményjátékot akkor is befejezettnek tekinti, ha a játék időtartama alatt helyes válaszok nem érkeznek. Ha csak 1 helyes válasz érkezik, annak beküldője automatikusan, sorsolás nélkül Fő nyertesnek számít.

A Nyereményt a Szervező futárszolgálattal juttatja el a nyertes játékos részére. A Nyertes lakcímét Facebook privát üzenetben kéri el a Szervező. A Résztvevő(k) személyazonosságának igazolására a Szervező személyazonosságot igazoló okirat bemutatását kérheti a nyertestől. Ha nem történik meg a lakcím adatszolgáltatás, akkor a Fő nyertes Résztvevő elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező Pót nyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti Fő nyertes Résztvevőre.

3. Részvételi jogosultság

A Nyereményjátékban részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Karácsonyi Ajándék Emelkedő – nyereményjáték  tulajdonosa(i), közvetlen családtagjaik. 

4. A jogi út igénybevétele

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

5. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes Résztvevő által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

6. Adatkezelési szabályok

Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés célja: nyereményjátékban való részvétel.

Kezelt adatok köre: név, Facebook profil.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a Nyereményjáték lezárulásának időpontjában törli.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy Virág Klaudia, mint adatkezelő az Ön nevét és Facebook profilját mint személyes adatait kezelje.

A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése:

Adatkezelés célja: nyeremény eljuttatása a nyertes részére.

Kezelt adatok köre: név, lakcím, email-cím, telefonszám.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli.

A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Adatkezelő a sorsolás lebonyolítása céljából adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A Résztvevő a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A játékról

Az Emelkedő Facebook zárt csoportban, Önismereti témában készítek tartalmakat, melyekhez hozzászólva, kérdéseimre válaszolva lehet résztvenni a játékban 2021. December 04. – és 2021. December 24.-e között. A pontos játékban való részvételhez kötött feltételeket, az adott posztban említem meg. A nyereményjáték, csak a Karácsonyi Ajándék Emelkedő hashtaggel megjelölt posztokra érvényesek. 

A nyereményjáték-sorozatban a díjak különböző, önismereti-, személyiségfejlesztő- vagy ezekhez a témákhoz köthető, kedves regények, könyvek. 

Sok szerencsét kívánok! 🙂

R.Virág Klaudia

Képek:

Photo by Lucie Liz from Pexels

Photo by Element5 Digital from Pexels

Photo by Marko Klaric from Pexels